Interne communicatie

Creëer meer positieve interne communicatie met 'Employee Advocacy'

Employee advocacy verwijst naar een concept waarbij medewerkers van een organisatie actief betrokken zijn bij het promoten en ondersteunen van het merk, de waarden, producten en/of diensten van hun werkgever. Het houdt in dat medewerkers als ambassadeurs optreden en positief communiceren over hun organisatie, zowel intern als extern.

Hoe?

Employee advocacy vindt plaats op verschillende manieren. Dit omvat onder andere:

 • delen van positieve ervaringen en verhalen over het werk op sociale media
 • actief deelnemen aan evenementen en conferenties namens de organisatie
 • aanbevelen van de producten en/of diensten aan potentiële klanten
 • blogposts
 • gastbijdragen in de media.

Wat zijn de voordelen?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan employee advocacy:

 • Ten eerste vergroot het de geloofwaardigheid en het vertrouwen in het merk. Omdat medewerkers als authentieke bronnen worden gezien, hebben hun aanbevelingen en persoonlijke verhalen een grotere impact op potentiële klanten dan traditionele marketinginspanningen.
 • Ten tweede draagt employee advocacy bij aan een positieve werkcultuur en betrokkenheid van medewerkers. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd voelen en de mogelijkheid krijgen om hun stem te laten horen, kunnen ze een gevoel van trots en betrokkenheid ervaren. Dit leidt tot hogere tevredenheid en dus tot de beste prestaties op de werkvloer.
 • Ten slotte helpt employee advocacy bij het aantrekken en behouden van talent. Potentiële werknemers raken geïnteresseerd in een organisatie door positieve verhalen en aanbevelingen van huidige medewerkers. De actieve aanwezigheid op sociale media en andere kanalen draagt bij aan de zichtbaarheid en reputatie van de organisatie als een aantrekkelijke werkgever.

Creëer meer positieve interne communicatie met Derks Alles is Communicatie

Het faciliteren en bevorderen van employee advocacy vereist een ondersteunende organisatiecultuur, heldere communicatie en het bieden van mogelijkheden voor medewerkers om hun stem te laten horen. Daarnaast zijn trainingen en richtlijnen zinvol voor het goed overbrengen van het nut van de ambassadeurs-rol en om medewerkers te voorzien van de nodige tools en kennis om effectief bij te dragen aan de employee advocacy-inspanningen van de organisatie.

Neem nu contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Create more positive internal communication with 'Employee Advocacy'

Employee advocacy refers to a concept whereby employees of an organization are actively involved in promoting and supporting their employer's brand, values, products and/or services. It means that employees act as ambassadors and communicate positively about their organization, both internally and externally.

How?

Employee advocacy takes place in various ways. This includes:

 • sharing positive experiences and stories about the job on social media
 • actively participate in events and conferences on behalf of the organization
 • recommending the products and/or services to potential customers
 • blog posts
 • guest appearances in the media.

What are the advantages?

There are several benefits associated with employee advocacy:

 • First, it increases credibility and trust in the brand. Because employees are seen as authentic sources, their recommendations and personal stories have a greater impact on potential customers than traditional marketing efforts.

 • Second, employee advocacy contributes to a positive work culture and employee involvement. When employees feel valued and given the opportunity to make their voices heard, they can experience a sense of pride and involvement. This leads to higher satisfaction and thus to the best performance in the workplace.

 • Finally, employee advocacy helps attract and retain talent. Potential employees become interested in an organization through positive stories and recommendations from current employees. The active presence on social media and other channels contributes to the visibility and reputation of the organization as an attractive employer.

Create more positive internal communication with Derks Alles is Communicatie

Facilitating and promoting employee advocacy requires a supportive organizational culture, clear communication and offering opportunities for employees to make their voices heard. In addition, training and guidelines are useful for properly conveying the usefulness of the ambassador role and to provide employees with the necessary tools and knowledge to effectively contribute to the organization's employee advocacy efforts.

Contact us now for more information: https://derksallesiscommunicatie.nl/contact