Training en coaching

Praat eens met een filosoof

Praat eens met een filosoof is een praktijk voor filosofische coaching.

Filosofische coaching: een vorm van coaching die gebruikmaakt van filosofische principes, concepten en methoden, voor persoonlijke groei, zelfreflectie en het verkennen van levensvragen. Het combineert elementen van filosofie en coaching om meer inzicht te verkrijgen, het denken te verruimen en betekenisvolle veranderingen in het leven te bewerkstelligen.

Bij filosofische coaching wordt gebruikgemaakt van Socratische dialoog, waarbij de coach vragen stelt om het denken en zelfinzicht van de cliënt te bevorderen. Filosofische concepten en ideeën worden ingezet bij het onderzoeken van de eigen overtuigingen, waarden, doelen en levensvisie.

De focus van filosofische coaching ligt op:

 • het vergroten van bewustzijn
 • het bevorderen van kritisch denken
 • het exploreren van existentiële vraagstukken.

Het helpt je bij het verkrijgen van groter inzicht in het begrip over wie je bent, wat je wilt bereiken en op welke manieren je betekenis kunt geven aan je leven. Filosofische coaching kan worden toegepast op verschillende levensgebieden, zoals:

 • carrière
 • relaties
 • persoonlijke groei
 • ethische dilemma's
 • zingeving.

Filosofische coaching verschilt van traditionele vormen van coaching doordat het een filosofische lens gebruikt om vraagstukken te onderzoeken en (zingevings)inzichten te verkrijgen. Het richt zich op het ontwikkelen van filosofische vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en het stellen van fundamentele vragen. Het doel is niet alleen het oplossen van problemen, maar ook het bevorderen van analytisch denken, diverse perspectieven ontwikkelen, kortom meer zelfontplooiing.

Daag met behulp van de beste denkers je gedachten uit, gun jezelf een filosofische coach!

'Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk'. Seneca.

Het tarief: € 75,- per gesprek van ca. 1 uur.

Neem voor filosofische training & coaching, op locatie of digitaal, contact op met Derks Alles is Filosofie.

Have a chat with a philosopher

Philosophical coaching is a form of coaching that uses philosophical principles, concepts and methods, for personal growth, self-reflection and the exploration of life questions. It combines elements of philosophy and coaching to gain deep insights, expand thinking and bring about meaningful change(s) in life.

Philosophical coaching uses Socratic dialogue, where the coach asks questions to promote the client's thinking and self-understanding. Philosophical concepts and ideas are used to help the client explore their own beliefs, values, goals and outlook on life.

The focus of philosophical coaching is on

 • raising awareness
 • promoting critical thinking
 • exploring existential issues.

It helps you with better understanding in who you are, what you want to achieve and in what ways you can give more meaning to your life. Philosophical coaching can be applied to different areas of life, such as

 • career
 • relationships
 • personal growth
 • ethical dilemmas.

Philosophical coaching differs from traditional forms of coaching in that it uses a philosophical lens to explore issues and gain deep (meaningful) insights. It focuses on developing philosophical skills such as critical thinking, reasoning and asking fundamental questions. The goal is not only to solve problems, but also to promote analytical thinking, developing broader perspetives, in short: self-development.

Challenge your thoughts with the help of the best thinkers, treat yourself to a philosophical coach!

"It is not because things are difficult that we don't dare, but because we don't dare things are difficult."
Seneca

Fee: € 75 per call (approx. 1 hour).

For philosophical coaching, on location or digitally, please contact Derks Alles is Communicatie here.

 

 

Filosofisch café met wisselende filosofische thema’s. Het gedachtegoed van verschillende filosofen wordt toegelicht, waarna we samen een thema bespreken. Informele bijeenkomst, geen filosofische kennis vooraf nodig. Na aanmelding ontvang je gegevens over locatie en betaling. Lees meer »

Cursus Praktische Filosofie – Wijsgerige Antropologie (‘wat is de mens?’), 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Voor meer informatie en aanmelding: www.vu-eindhoven.nl. Lees meer »

Cursus Ethische Kwesties op 7 zaterdagochtenden in Eindhoven. Wat vinden en vonden filosofen van ‘het goede leven’? Luister en praat mee. Start 15 juni 2024. Schrijf je in via het aanmeldformulier en verzeker je plek! Geen filosofische kennis vooraf nodig. Lees meer »