Training en coaching

Praat eens met een filosoof

Filosofische vragen kunnen de manier waarop je met jezelf en anderen communiceert positief veranderen. Door samen over overtuigingen na te denken, breng je je leven in overeenstemming met waar je voor staat. Inzicht in je overtuigingen kan het ook gemakkelijker maken om je doelen helder te krijgen en ze te behalen.

Persoonlijke groei

Door middel van filosofische uitgangspunten en kennis krijg je inzicht in je denken, wat je handelen bepaalt. Dit ontstaat door gesprekken te voeren en door bijvoorbeeld verwijzing naar relevante literatuur. Schrijf – en ademhalingsoefeningen, beweging en andere technieken kunnen deel uitmaken van dit proces.

Het is niet altijd gemakkelijk om met gevoelens om te gaan, energie te verdelen en te focussen. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Inzicht in de communicatie met jezelf en anderen kan zorgen voor meer innerlijke rust. Neem voor  filosofische training & coaching, op locatie of digitaal, contact op met Derks Alles is Filosofie.

Philosophical training & coaching

Philosophical questions can positively change the way you communicate with yourself and others. By thinking beliefs over together you can get insights to bring your life in line with what you stand for. Understanding your beliefs can also make it easier to get your goals clear and to achieve them.

Personal development

One can gain insight into thinking through philosophical principles and knowledge. This is created by conversation and, for example, reference to relevant literature. Writing and breathing exercises, movement and other techniques can be part of the process.

It is not always easy to deal with feelings, distribute energy and focus. Everyone can use some help now and then. Insight into communication with yourself and others can help to achieve more inner peace.  This is possible with philosophical training & coaching. Contact Derks Everything is Philosophy to inquire about the possibilities.